English | home | home | email
سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلي > کد های مصوبه کمیته اخلاق > طرح های پژوهشی > طرح های سال94 
طرح های سال94
 

کداخلاق

کد مجری

تاریخ دریافت

کمیته اخلاق

نام طرح و مجری

 

Ir.jmu.rec.1394.1

r.jmu.1

18/6/94

14/7/94

ارتباط عادات غذایی بااختلالات روان دردانشجویان شهرجیرفت درسال 94-95

 

Ir.jmu.rec.1394.2

r.jmu.2

10/7/94

14/7/94

تبین عوامل مرتبط باقصدانجام ازمایش پاپ اسمیرازدیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهرورامین (ارزو فلاحی)

 

Ir.jmu.rec.1394.3

r.jmu.2

12/7/94

14/7/94

بررسی اثرات تعاملی سازه های فواید مطنع حساسیت وشدت درک شدهبرخورد کارامدی پیشگیری ازپوکی استخوان براساس الگوی بهداشتی درزنان کارمند شهرکرمانشاهدرسال94(ارزو فلاحی)

 

Ir.jmu.rec.1394.4

r.jmu.3

10/6/94

14/7/94

بررسی تاثیر عصاره گیاهی خرقه برهیستوپاتولوژی بافت بیضه موش سوری به دنبال تجویز مدت سولفات مس(یدالله بدخشان)

 

 دردست بررسی

r.jmu.4

بررسی وضعیت تغذیه بیماران بستری   درnicu بیمارستان امام خمینی جیرفت درسال 94(خانم خدابخشی)

 

Ir.jmu.rec.1394.6

r.jmu.5

13/5/94

14/7/94

بررسی اثرانزیم پراکسیداز نوترکیب لیپدیم درابا به همراه پیش داوری ایندول 3-استیک اسید بررده های سلول سرطانی انسان درشرایط ازمایشگاه(دکتر علی ریاحی)

 

 دردست بررسی

r.jmu.6

p-94-9

 

.بررسی اثر قارچ کش مانکوزب برتمامیت میزان بیان ولوکالیزاسیون پروتئین های اتصاالی سدخونی بیضوی درموش کوچک ازمایشگاهی(خانم محمدی)

 

Ir.jmu.rec.1394.10

r.jmu.5

10/7/94

18/8/94

کلون سازی ژن انزیم پراکسیدازازگیاه lepidium draba بیا ن آن در میزبان پرو کاریوتی تخلیص و تعیین  خصوصیات سینتیکی ان درسال 94(دکتر علی ریاحی)

 

Ir.jmu.rec.1394.22

r.jmu.7

12/8/94

18/8/94

بررسی میزان اوکراتوکسین درخون وشیرمادران شیرده درشهرستان جیرفت(دکتر مهدی طاهری)

 

دردست برررسی

r.jmu.8

10/8/94

18/8/94

بررسی اثرتحریک مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای بروسوسه مصرف تریاک درمردان مراجعه کننده به یک کلینیک ترک اعتیاد درشهرستان جیرفت(دکتر هدیه عسگرپور)

 

Ir.jmu.rec.1394.8

r.jmu.9

15/8/94

18/8/94

بررسی تاثیر بکارگیری مدل پرسید پروسید برارتقای رفتارهای ایمنی مرتبط با سلات کارگران ومحصولات گلخانه ای شهرستان تحت پوشش د ع پ جیرفت سال 94-95(دکتر رضا فاریابی)

 

Ir.jmu.rec.1394.7

r.jmu.10

13/6/94

14/7/94

بررسی تاثیراموزش به دانش ونگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد(فاطمه مشایخی)

 

Ir.jmu.rec.1394.12

r.jmu.11

12/7/94

18/8/94

بررسی میزان اگاهی نگرش وعملکرد کشاورزان گلخانه دارن شهرستان جیرفت دررابطه بااثرات سوبهداشتی وزیست محیطی کاربردسموم درسال94(نرجس رستگاری)

 

Ir.jmu.rec.1394.13

r.jmu.12

11/3/94

17/4/94

اثر8هفته تمرین تناوبی وتداومی همراه با مصرف مکمل سولفات روی برخی شاخص های اسبی عضله قلب بیومارکرهای اسیب اکسیداتیو سرم درموشهای معتاد درسندروم ترک(نجات خیری پور)

 

Ir.jmu.rec.1394.16

r.jmu.9

12/8/94

17/9/94

سبک زندگی درسالمندان (اقای دکتر فاریابی)

 

 دردست بررسی

r.jmu.13

12/8/94

بررسی تاثیر عصاره زعفران درزمان های مختلف بربیان برخی ژن های مسیر اپوپتوز در رده سلولی ان بی فور لوسمی پرومیلوستیک حاد (اقای پولادوند)

 

Ir.jmu.rec.1394.18

r.jmu.14

15/10/94

29/10/94

بررسی تاثیر شرایط کشت در قطره معلق و کشت دوبعدی برمیزان تمایز سلول های مزانشیمی مشتق از بافت چربی به سلول قلبی (دکترفاطمه سیدی)

 

Ir.jmu.rec.1394.21

r.jmu.15

15/10/94

29/10/94

بررسی اثرطلا برتوزیع دوز نوترون بااستفاده از چشمه براکی تراپی  درفانتوم اب(فواد گلی احمداباد)

 

Ir.jmu.rec.1394.24

r.jmu.16

1/12/94

9/12/94

آسیب شناسی ساختارورزش همگانی دانشگاه جیرفت(محمدسالاری محمدآباد)

 

Ir.jmu.rec.1394.27

r.jmu.16

1/12/94

9/12/94

تاثیر 8هفته تمرین ادراکی حرکتی در تبحر حرکتی و عملکرد شناختی کودکان مبتلا به اختلال پیش فعالی (محمد سالاری)

 

 ir.jmu.rec.1394.17

r.jmu.17

1/12/94

9/12/94

بررسی استرس و استرین های حرارتی کارگران برداشت خرما در نخلستان شهرستان جیرفت (مصطفی محمدیان )

 

Ir.jmu.rec.1394.30

r.jmu.13

18/4/94

24/5/95

بررسی خصوصیات الکترو فیزیولوژیک نورون های پیرامیدال در مدل حیوانی انسفالوپاتی کبدی القاشده به وسیله انسداد مجاری صفراوی (محمدشعبانی)

 

Ir.gmu.rec.1394.32

r.jmu.13

18/4/94

7/2/95

بررسی اثرات امواج الکترو مغناطیس موبایل در مرحله جنینی برجریانهای یونی سلولهای پورکنژکورتکس مخچه نوزادان موش صحرایی با استفاده از تکنیک ولتا ژکلمپ(محمدشعبانی)

 

 ir.jmu.rec.13945.18

r.jmu.18

12/12/94

7/2/95

تصویربرداری از سلول های سرطان پستان با استفاده از کوانتوم دات های کربنی(حمید رضا سلجوقی)

 

Ir.jmu.rec.1394.38

 

r.jmu.19

18/12/94

24/5/95

بررسی خصوصیات مقاومت انتی بیوتیکی سوش های اشریشیا تولیدکننده شیگاتوکسین جدا شده از کودکان دیابتی مبتلا به اسهال (دکتر محمدرضا محمدی)

Ir.jmu.rec.1394.39

r.jmu.19

18/12/94

24/5/95

بررسی اثربخشی استقرار سیستم نظارتی مستمر بر بهبودکیفیت ثبت اطلاعات درپرونده بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان (دکتر کمالی دکتر محمدی دکتر صالحی)

 

Ir.jmu.rec.1394.41

r.jmu.20

18/12/94

24/5/95

بررسی موانع تعاملات موجود بین اورژانس های پیش بیمارستانی و اورژانس های بیمارستانی (دکتر کمالی دکتر محمدی دکتر صالحی)

 

Ir.jmu.rec.1394.42

r.jmu.19

18/12/94

24/5/95

تمایل پرسنل پزشکی بیمارستان نسبت به ماندن در محل کار در حوادث و شرایط بحرانی(دکتر محمدی دکتر صالحی دکتر کمالی)

 

Ir.jmu.rec.1394.43

r.jmu.21

1/2/95

7/2/95

بررسی مقایسه ای الگوی زندگی ارتقائ دهنده ی سلامت و عوامل موثر بر ان دردانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 95(سعادت سالاری )

 

Ir.jmu.rec.1394.22

r.jmu.22

10/10/95

29/10/94

بررسی میزان باقی مانده سموم افت کش خطرناک در محصول خیار گلخانه ای منطقه جیرفت (رحیمه رودباری)

 

Ir.jmu.rec.1394.40

r.jmu.19

18/12/94

24/5/95

بررسی عوامل موثر برارتقا رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی ارائه شده در بیمارستان (دکتر محمدی دکتر صالحی)

 

 

© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.