۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

به استناد نامه 700/852/د مورخ 99/3/18 از سال 2021 هیچ کارآزمایی بالینی انجام شده یا در حال انجام مجاز به ثبت پژوهش در IRCTنخواهد بود.و کمیته های اخلاق در پژوهش ملزم به برخورد با این موارد تخلف هستند.