۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

به استناد نامه شماره 700/152/د مورخ 99/1/24 صدور کد اخلاق برای پژوهش های CASE SERISE،CASE REPORTوPILOT STUDISE همانند سایر مطالعات الزامی می باشد.