۱۴۰۱ شنبه ۳۱ ارديبهشت

انجام کارآزمایی درقالب طرح های مرتبط با صنایع تحت نظارت غذا و دارو باید اخذ مجوز کارآزمایی بالینی از کمیته مطالعات بالینی یا مجوز ارزیابی بالینی از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارومی باشد.

 

متن نامه ضوابط انجام کارآزمایی های بالینی داروهای خارج از فهرست