۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

نام و نام خانوادگی

 

  1. دکتر اکبر آنایی

رئیس

  1. دکتر هدیه عسکرپور

دبیر

  1. دکترمژگان مشرفی

دامپزشک 

  1. حجت دلفاردی

نماینده جامعه

  1. محسن کربلایی زاده بابکی

پژوهشگر

  1. محمدعلی حسن زاده

مشاور

  1. مهدیه هدایتی

پژوهشگر

  1. آزاده بدخش

کارشناس